< style="text-align: center;" class="section-title">
<>Artikel 1 Definities

1.1 Opdrachtgever
Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

1.2 Opdracht
Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan Eyefinity Media om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.

1.3 Werkzaamheden
Onder werkzaamheden wordt verstaan al het geen Eyefinity Media ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens belangen verstrekte opdrachten, maakt en/of
onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.

1.4 Offerte
Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

1.5 Concept
Onder concept wordt verstaan: een product-/dienstbeschrijving en/of een visualisatie (een schets, script, tekening, model, prototype of ontwerp) waarin inhoud, vorm en/of functionaliteiten dusdanig zijn vastgelegd dat een beeld wordt gegeven van het potentiële eindproduct en/of de dienst én van de positionering hiervan in de markt.

<>Artikel 2 Overeenkomst, offerte en bevestiging

2.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Eyefinity Media gesloten overeenkomsten. De algemene voorwaarden van Eyefinity Media gelden te allen tijden als geldende voorwaarden tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Eyefinity Media levert uitdrukkelijk geen diensten waarbij niet de eigen algemene voorwaarden gelden tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij samentreffen van door de
opdrachtgever gehanteerde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige voorwaarden zullen deze laatste prevaleren. Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden, die in strijd zijn met deze voorwaarden, kunnen niet worden erkend, tenzij zij door Eyefinity Media schriftelijk voor akkoord zijn verklaard.

2.2 Offertes en opdrachten
Offertes zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidstermijn van 14 dagen. Eventuele aanbiedingen of kortingen komen na dit termijn ook te vervallen. Bij meerwerk wordt altijd eerst een opdracht en prijsherziening overeengekomen alvorens aanvang van de meer-werkzaamheden. Een aangeboden offerte wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien de wederpartij de offerte niet binnen aangegeven termijn accepteert dan wel duidelijke interesse voor het aangebodene heeft getoond.

2.3 Prijzen
Standaard zijn alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in een offerte of opdracht overeenkomst.

2.4 Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Eyefinity Media een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, zoals het maken van opnames, animeren en ontwerpen, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Eyefinity Media pas nadat deze schriftelijk door Eyefinity Media zijn bevestigd.

Na schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever zal worden gevraagd een aanbetaling te doen van 50% van het totaalbedrag alvorens de uitvoering start van de opdracht. Zodra er geen communicatie is geweest over een prijsindicatie zoals bij spoedgevallen of tussendoorse opdrachten, wordt de prijs gerekend op basis van na-calculatie met het gecommuniceerde uurtarief.

2.5 Meerdere partijen
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere partijen wenst te verstrekken, dient hij Eyefinity Media hiervan, onder vermelding van de namen van de andere partijen, op de hoogte te stellen.

<>Artikel 3 Opdracht annulering en No-shows

3.1 Opzegging door de Eyefinity Media
Eyefinity Media heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3.2 Verplaatsingsrecht
Afgenomen Eyefinity Media diensten en producten zijn tot 48 uur vóór video opname kosteloos te verplaatsen naar een andere locatie en/of tijdstip tot 6 maanden naar opdracht bevestiging. Na 48 uur geldt er geen verplaatsingsrecht meer en is de overeengekomen opdracht bindend.

3.3 No show policy
Voor Eyefinity Media studio opnames geldt een No show policy: Indien opdrachtgever niet conform video afspraak aanwezig is op de door hem/haar gekozen studio locatie en/of tijdstip, dan geldt een no show fee van 100% van het factuurbedrag.

<>Artikel 4 De uitvoering van de overeenkomst

4.1 Uitvoeren opdracht
Eyefinity Media zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Eyefinity Media de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

4.2 Inspannings- en resultaatverplichting
Eyefinity Media is verplicht om de haar opgedragen werkzaamheden als een goed en zorgvuldig Opdrachtnemer uit te (doen) voeren. Alle diensten van Eyefinity Media worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Eyefinity Media uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. De werkzaamheden bestaan primair uit het produceren van audiovisueel
materiaal, zoals verder gespecificeerd in de offerte en/of opdrachtovereenkomst. Als resultaatverplichting heeft Eyefinity Media de plicht om binnen een redelijk termijn, na de laatste video opnames/aangeleverde informatie een eerste video, animatie of ontwerp te leveren middels een nietfysieke drager tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever dient hierin zelf zorg te dragen over een juiste controle en check van ontvangst en zo nodig hierop navraag te doen.

4.3 Proces van oplevering
Als resultaat levert Eyefinity Media middels een niet-fysieke drager een video, animatie of (interactief) ontwerp op, doorgaans gebeurt dit middels een WeTransfer tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever is gerechtigd om indien gewenst 1 correctieronde toe te laten passen tenzij anders overeengekomen. Correctierondes bestaan uit het binnen één week digitaal en gebundeld aanleveren van feedback op de eerste video versie. Na akkoord van opdrachtgever stuurt Eyefinity Media het videobestand middels Wetransfer, of naar opdrachtgever tenzij anders in de offerte overeengekomen.

4.4 Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdig en juist advies en/of levering door Eyefinity Media mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig ter beschikking stellen van alle relevante, volledige, deugdelijke, duidelijke, gevraagde en ongevraagde informatie, gegevens of materialen aan Eyefinity Media. Bij niet nakomen van de hiervoor genoemde verplichtingen door de opdrachtgever is Eyefinity Media gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, onverminderd de verplichtingen van opdrachtgever.

4.5 Aanvraag offertes toeleveranciers
Indien Eyefinity Media op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Zo nodig kan Eyefinity Media namens de opdrachtgever offertes van de in te schakelen derden aanvragen. Voor zover aan het verstrekken van deze offertes kosten verbonden zijn, komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.

4.6 Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste geschreven- en of visuele concepten, scripts, modellen, prototypes of het ontwerp te controleren en goed te keuren. Op verzoek van Eyefinity Media dient de opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

4.7 Termijn van levering
Een door Eyefinity Media opgegeven termijn voor het volbrengen van een opdracht heeft een indicatieve strekking. Eyefinity Media is, ook bij een uitdrukkelijk opgegeven termijn voor het volbrengen van een opdracht, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

4.8 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen
Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren, anders dan ten behoeve van drone video opnames, niet tot de opdracht van Eyefinity Media. Opdrachtgever dient daartoe zelf het nodige te (laten) doen.

4.9 Klachten
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Eyefinity Media te worden meegedeeld. Na het verstrijken van genoemde termijn vervalt elke aansprakelijkheid van Eyefinity Media ter zake.

<>Artikel 5 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

5.1 Auteursrecht en industriële eigendom
Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder, maar niet uitsluitend, het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht toe aan Eyefinity Media. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie of enige andere handeling, dan is uitsluitend Eyefinity Media daartoe bevoegd.

5.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

5.3 Naamsvermelding
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Eyefinity Media te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Eyefinity Media in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

5.4 Eigendom bij Eyefinity Media
De in het kader van de opdracht door Eyefinity Media tot stand gebrachte geschreven- en of visuele concepten, scripts, tekeningen, prototypes, ontwerpschetsen, programmatuur, bron/projectbestanden, en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Eyefinity Media, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

<>Artikel 6 Gebruik en licentie

6.1 Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Eyefinity Media verkrijgt hij een non exclusieve licentie tot het gebruik van het concept voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Commerciele kanalen zoals televisie en relcame in bioscopen valt hier buiten, tenzij anders is overeengekomen.
Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het concept, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden.

6.2 Wijzigingen
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Eyefinity Media veranderingen in de voorlopige of definitieve concepten en uiteindelijke opdrachten aan te brengen.

6.3 Eigen promotie
Eyefinity Media heeft de vrijheid om het concept en de opgeleverde opdracht te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie en daarmee op te nemen in haar eigen openbare portfolio.

<>Artikel 7 Betaling

7.1 Betalingsverplichting
De betalingsverplichting wordt aangegaan op het al dan niet getekend accorderen van een de offerte door opdrachtgever. Mocht dit onverhoopt worden vergeten dan is bij aanvang van de werkzaamheden op locatie er bij wijze van een mondelinge akkoord een opdrachtovereenkomst gesloten gebaseerd op het gestuurde offerte voorstel aan opdrachtgever. Betaling dient binnen de in de factuur aangegeven termijn (14 kalendardagen) te worden voldaan. Na dit termijn volgt een herinnering waarin de opdrachtgever de mogelijkheid heef tom de betaling alsnog binnen 7 kalenderdagen te voldoen. Indien na het verstrijken van deze termijn door Eyefinity Media nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
Alle door Eyefinity Media gemaakte kosten, zoals proceskosten, kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever.

7.2 Facturatie en betaling
Standaard stuurt Eyefinity Media na oplevering van de eerste video versie waarbij Eyefinity Media haar resultaat verplichting is nagekomen, een 100% factuur welke gelijk staat aan offerte overeenkomst dan wel een factuur met een vermindering van aanbetaling (50%). Vanaf dat moment geldt een betalingstermijn van 14 kalenderdagen.

7.3 Geen korting of compensatie
De opdrachtgever verricht de aan Eyefinity Media verschuldigde betalingen zonder korting, compensatie of btw verminderingen behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare deelfacturen of voorschotten, die hij aan Eyefinity Media heeft verstrekt.

7.4 Vervallen licentie
Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

7.5 Deelfactuur en voorschot
Het is Eyefinity Media gerechtigd om een deelbetaling van 50% van de offerte waarde te vragen. Opdrachtgevers waarvan de juridische rechtspersoon zich buiten Nederland bevindt zijn verplicht tot een aanbetaling van 50% van de totale overeenkomst. Een aanbetaling wordt altijd kenbaar gemaakt middels een offerte voorstel.

7.6 BTW verlegging – intracommunautaire diensten
Standaard brengt Eyefinity Media altijd de btw belasting in rekening. Deze staat duidelijk gespecificeerd op een factuur. De btw zal en kan alleen verlegt worden als voor het aangaan van de opdracht het aan Eyefinity Media duidelijk is gemaakt dat de juridische rechtspersoon zich buiten Nederland of de EU bevindt en het betreffende btw nummer door Eyefinity Media is gecontroleerd.

<>Artikel 8 Opzegging en ontbinding overeenkomst

8.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever
Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, de gemaakte kosten zoals concepting en voorbereidingen met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Het is Eyefinity Media gerechtigd om deze gemaakte kosten te bepalen evenals de schadevergoeding hierover.

8.2 Ontbinding overeenkomst door Eyefinity Media
Indien de overeenkomst door Eyefinity Media wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Eyefinity Media redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als
toerekenbare tekortkoming. Het is Eyefinity Media gerechtigd om deze gemaakte kosten te bepalen evenals de schadevergoeding hierover.

8.3 Schadevergoeding
De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Eyefinity Media op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 25% van het resterende deel van de offerte overeenkomst waarde welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht  verschuldigd zou zijn. Mocht opdrachtgever binnen een periode van 4 weken voor aanvang van de opdracht de overeenkomst/opdracht beëindigen dient de opdrachtgever 50% van de offerte overeenkomst waarde te betalen.

8.4 Faillissement
Zowel Eyefinity Media als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij dan wel indien de opdrachtgever zijn bedrijfsactiviteiten op enige andere wijze beëindigt.

8.5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging
Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde concepten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

<>Artikel 9 Vrijwaringen

9.1 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik concept
De opdrachtgever vrijwaart Eyefinity Media of door Eyefinity Media bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

9.2 Verstrekte materialen en gegevens
De opdrachtgever vrijwaart Eyefinity Media voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

<>Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Aansprakelijkheid
Eyefinity Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

a. fouten of onjuiste controle aan rechten in het materiaal en/of content, dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet ter beschikking stellen van alle relevante, volledige, deugdelijke, duidelijke, gevraagde en ongevraagde informatie, gegevensof materialen.
c. fouten van door/namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
e. fouten in het concept of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 3.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
f. gebreken, afzeggingen of het niet nakomen van afspraken van toeleveranciers.
g. overmacht, Hieronder valt, defecten aan apparatuur, verlies van data door hardwareproblemen of cybercrime, bedrijfsstakingen en vertragingen op de weg en/of openbaar vervoer.
h. verminderde kwaliteit van beeld- en geluidsopnames door slechte en onvoorzienbare (weers)omstandigheden.
i. storingen en uitval van de server van de desbetreffende hostingpartij, niet goed functionerende elementen op een website.

 

10.2 Beperking aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

10.3 Verval aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 6 maanden vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

10.4 Kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Eyefinity Media is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Goederen reizen voor risico van de opdrachtgever.

10.5 Bewaarplicht
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Eyefinity Media jegens elkaar een bewaarplicht van tenminste 2 jaar na factuurdatum met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens. Eyefinity Media heeft het recht om alle opname materialen te mogen bewaren en op te nemen in het openbare Eyefinity Media portfolio.

<>Artikel 11 Overige bepalingen

11.1 Overdracht aan derden
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Eyefinity Media gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

11.2 Vertrouwelijkheid
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

11.3 Opschriften
De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

11.4 Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen Eyefinity Media en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Eyefinity Media en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Eyefinity Media is gevestigd, tenzij Eyefinity Media er voor kiest het geschil bij een andere rechter aanhangig te maken.